Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
Ceramah Rabu 12:45
Ceramah Rabu @ Universitas Medan Area
Aug 1 @ 12:45 – 13:15
KATIB CERAMAH BA’DAH DZUHUR Prof. Dr. H. Lahmuddin Lubis, M.Ed Dr. Hasrat Efendi Samosir, MA Drs. Kemal Fauzi
2
Ceramah Kamis 12:45
Ceramah Kamis @ Universitas Medan Area
Aug 2 @ 12:45 – 13:15
KHATIB CERAMAH BA’DAH DZUHUR Prof. Dr. H. A. Ya’Kub Matondang, MA H. Ismet Junus, LMP, SDE
3
4
5
6
Ceramah Senin 12:45
Ceramah Senin @ Universitas Medan Area
Aug 6 @ 12:45 – 13:15
KHATIB CERAMAH BA’DA DZUHUR Ust. Dr. Hasanuddin, MA Ust. Rubino, MA Ust. Muhammad Irsan Barus, MA
7
Ceramah Selasa 12:45
Ceramah Selasa @ Universitas Medan Area
Aug 7 @ 12:45 – 13:15
KHATIB CERAMAH BA’DAH DZUHUR   Ust. Prof. Dr. Rafiqi Tantawi, MA Ust. Zainal Arifin, Lc, MA Ust. H. Agus Salim Daulay, MA  
8
Ceramah Rabu 12:45
Ceramah Rabu @ Universitas Medan Area
Aug 8 @ 12:45 – 13:15
KATIB CERAMAH BA’DAH DZUHUR Prof. Dr. H. Lahmuddin Lubis, M.Ed Dr. Hasrat Efendi Samosir, MA Drs. Kemal Fauzi
9
Ceramah Kamis 12:45
Ceramah Kamis @ Universitas Medan Area
Aug 9 @ 12:45 – 13:15
KHATIB CERAMAH BA’DAH DZUHUR Prof. Dr. H. A. Ya’Kub Matondang, MA H. Ismet Junus, LMP, SDE
10
11
12
13
Ceramah Senin 12:45
Ceramah Senin @ Universitas Medan Area
Aug 13 @ 12:45 – 13:15
KHATIB CERAMAH BA’DA DZUHUR Ust. Dr. Hasanuddin, MA Ust. Rubino, MA Ust. Muhammad Irsan Barus, MA
14
Ceramah Selasa 12:45
Ceramah Selasa @ Universitas Medan Area
Aug 14 @ 12:45 – 13:15
KHATIB CERAMAH BA’DAH DZUHUR   Ust. Prof. Dr. Rafiqi Tantawi, MA Ust. Zainal Arifin, Lc, MA Ust. H. Agus Salim Daulay, MA  
15
Ceramah Rabu 12:45
Ceramah Rabu @ Universitas Medan Area
Aug 15 @ 12:45 – 13:15
KATIB CERAMAH BA’DAH DZUHUR Prof. Dr. H. Lahmuddin Lubis, M.Ed Dr. Hasrat Efendi Samosir, MA Drs. Kemal Fauzi
16
Ceramah Kamis 12:45
Ceramah Kamis @ Universitas Medan Area
Aug 16 @ 12:45 – 13:15
KHATIB CERAMAH BA’DAH DZUHUR Prof. Dr. H. A. Ya’Kub Matondang, MA H. Ismet Junus, LMP, SDE
17
18
19
20
Ceramah Senin 12:45
Ceramah Senin @ Universitas Medan Area
Aug 20 @ 12:45 – 13:15
KHATIB CERAMAH BA’DA DZUHUR Ust. Dr. Hasanuddin, MA Ust. Rubino, MA Ust. Muhammad Irsan Barus, MA
21
Ceramah Selasa 12:45
Ceramah Selasa @ Universitas Medan Area
Aug 21 @ 12:45 – 13:15
KHATIB CERAMAH BA’DAH DZUHUR   Ust. Prof. Dr. Rafiqi Tantawi, MA Ust. Zainal Arifin, Lc, MA Ust. H. Agus Salim Daulay, MA  
22
Ceramah Rabu 12:45
Ceramah Rabu @ Universitas Medan Area
Aug 22 @ 12:45 – 13:15
KATIB CERAMAH BA’DAH DZUHUR Prof. Dr. H. Lahmuddin Lubis, M.Ed Dr. Hasrat Efendi Samosir, MA Drs. Kemal Fauzi
23
Ceramah Kamis 12:45
Ceramah Kamis @ Universitas Medan Area
Aug 23 @ 12:45 – 13:15
KHATIB CERAMAH BA’DAH DZUHUR Prof. Dr. H. A. Ya’Kub Matondang, MA H. Ismet Junus, LMP, SDE
24
25
26
27
Ceramah Senin 12:45
Ceramah Senin @ Universitas Medan Area
Aug 27 @ 12:45 – 13:15
KHATIB CERAMAH BA’DA DZUHUR Ust. Dr. Hasanuddin, MA Ust. Rubino, MA Ust. Muhammad Irsan Barus, MA
28
Ceramah Selasa 12:45
Ceramah Selasa @ Universitas Medan Area
Aug 28 @ 12:45 – 13:15
KHATIB CERAMAH BA’DAH DZUHUR   Ust. Prof. Dr. Rafiqi Tantawi, MA Ust. Zainal Arifin, Lc, MA Ust. H. Agus Salim Daulay, MA  
29
Ceramah Rabu 12:45
Ceramah Rabu @ Universitas Medan Area
Aug 29 @ 12:45 – 13:15
KATIB CERAMAH BA’DAH DZUHUR Prof. Dr. H. Lahmuddin Lubis, M.Ed Dr. Hasrat Efendi Samosir, MA Drs. Kemal Fauzi
30
Ceramah Kamis 12:45
Ceramah Kamis @ Universitas Medan Area
Aug 30 @ 12:45 – 13:15
KHATIB CERAMAH BA’DAH DZUHUR Prof. Dr. H. A. Ya’Kub Matondang, MA H. Ismet Junus, LMP, SDE
31